اراده ، قدرت است

نه ، طبیعتا باید پرواز کنیم . همان طور که زمانی چنین می کردیم . این کار از عادتی که می باید به آن بازگردیم بیش نیست . شاید تنها از کاهلی است که عادت به پرواز و توجه به آن را از دست داده ایم .

... اگر گوش به زنگ نباشیم بزودی نیز فراموش خواهیم کرد که چگونه گام بر داریم . تمامی نیروهایمان را داریم از دست می دهیم . در جاده ها چه به دست آورده ایم ؟ هیچ ، جز اتومبیلها.

پیاده روندگان نادرند . آن تعداد اندکی هم که باقی می مانند مایه خفتند ، از مدتها پیش می باید ناپدید شده باشند . اما می خواهم مردی باشم که به روی جاده ها قدم می زند و در هوا گام بر می دارد ...

... اوه بله ، می توانم ، هیچ کاری از این آسانتر نیست . تنها باید اراده داشت ؛ اراده قدرت است .

 

 

   از : ؟

/ 0 نظر / 26 بازدید