مهارت !

و بمب

آن گونه ماهرانه

نقش شکنجه را از جسمهای شهیدان

زدوده است

که سازمان حقوق بشر

مدافعان بین الملل

در غیبت گواه و سند

در مرز داوری

زبانشان بسته است

...

راه شما و ما و خلق فلسطین

و راه تمام خلقهای تحت ستم

از معبر شکنجه

از معبر سکوت و سلطه گری

به هم پیوسته است

ما راه را دنبال می کنیم

و فتح با ما خواهد بود

 

   از : دکتر طاهره صفارزاده

/ 0 نظر / 41 بازدید