حق و باطل با هم جمع نمی‌شوند

http://up.vatandownload.com/images2/zqz7l816696m9b2ch82.jpg

نمی‌توان به راستی از حق گفت و به باطل کاری نداشت؛ باطل با تو کار خواهد داشت. نمی‌توان به درستی از علی سخن گفت و به معاویه کاری نداشت؛ معاویه با تو کار خواهد داشت. حق و باطل را نمی‌توان با هم جمع کرد. البته کسانی به ظاهر می‌توانند این دو را با هم جمع کنند! ولی متأسفانه در این «مجموعه» حق است که نابود می‌شود! واضح آن است که وقتی اینها با هم مخلوط می‌شوند مسلماً حق است که نابود می‌شود و زیان می‌بیند. حقایق هستند که به صورت الفاظ و کلمات در کتابها و میان لب‌ها به صورت اصوات در فضا پراکنده می‌شوند. و آنگاه تنها چیزی که تحقق عملی و عینی دارد همین «سازشکاری‌ها»، «تحمل بدی‌ها و زشتی‌ها» و «در برابر هیچ انحرافی نایستادن‌ها»ست. چرا که دردسرهای ناشی از آن را نمی‌‎خواهند و نمی‌توانند تحمل کنند.

از: دکتر علی شریعتی، مجموعه آثار، جلد 26، صفحه .213

/ 0 نظر / 124 بازدید