12 عبارت از تورات به انتخاب امام علی "ع"

امام علی "ع" فرمود : از کتاب آسمانی تورات ، ١٢ عبارت را انتخاب کرده ام و روزی سه بار به آن نظر می کنم و آن کلمات چنین است :

١- از سلطنت من ، همیشه بترس .

٢- از فوت شدن رزق ، هرگز نترس .

٣- با احدی - مگر با من - اُنس مگیر .

۴- به حق خودم سوگند ، تو را دوست دارم ، تو هم مرا دوست داشته باش .

۵- از غضب من ایمن مباش .

۶- همه چیز را برای تو ، و تو را برای خودم خلق کردم ؛ از من مگریز .

٧- تو را از نطفۀ گندیده ای آفریدم و از آن عاجز نبودم ، پس چگونه از [ تامین ] رزق تو عاجز باشم ؟!

٨- با من به خاطر نفس خبیث دشمنی می کنی ، چرا به خاطر من با نفس و خواهش دلت دشمنی نمی کنی ؟

٩- تو واجبات مرا به جای آور ، من رزق تو را می رسانم ، [ با این حال ]‌ اگر در ادای واجبات من تخلف کنی ، من در رساندن رزق تو تخلف نمی کنم .

١٠ - هر کسی تو را برای خودش می خواهد ، اما من تو را برای خودت می خواهم که رستگار شوی .

١١- تو رزق فردایت را امروز نخواه ، چنانچه من عمل فردایت را امروز نمی خواهم !

١٢- اگر به قسمت من راضی شدی آسوده و راحتی ، و اگر راضی نشدی پیوسته در دنیا ، حیران و سرگردانی و به آرزوهای خود نمی رسی مگر به آنچه قسمت توست و در نتیجه ، در نزد من مذمومی .

/ 2 نظر / 405 بازدید
مائده ایمانی

منبع نداره این روایت/

مائده ایمانی

در کامنت قبلی ؟ اشتباها تبدیل شد به / حالا منبع داره یا نه؟