پاسخ

گفتم که دلم هست به پیش تو گرو

دل باز ده ! آغاز مکن قصۀ نو

افشاند هزار دل ز هر حلقۀ زلف

گفتا که دلت بجوی و بردار و برو !

/ 0 نظر / 3 بازدید