در انتظار بهار حقیقی

بگذار

گنجشکهای خُرد

در آفتاب ِ مه آلود

                     بعد از ظهر ِ زمستان

به تعبیر بهار بنشینند

و گُلهای گلخانه

           در حرارت ولرم ِ والُر

                       به پیشواز ِ بهاری مصنوعی بشکفند

سلام بر آنان

                      که در پنهان خویش

بهاری برای شکفتن دارند

و می دانند

هیاهوی گنجشکهای حقیر

                      ربطی با بهار ندارد

                      حتی کنایه وار

بهار غنچۀ سبزی است

                       که مثل لبخند باید

                       بر لب انسان بشکفد

بشقابهای کوچک ِ سبزه

تنها یک "سین"

                       به "سین" های ناقص ِ سفره می افزاید

بهار کی می تواند

                       این همه بی معنی باشد ؟

بهار آن است که خود ببوید

                       نه آنکه تقویم بگوید !

 

از : سلمان هراتی ، دری به خانه خورشید ( چاپ اول : تهران ، انتشارات سروش ،١٣۶٧) ، صفحات٢١ و ٢٢ .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید