شفیع کوچک امت

بلور  روشن رؤیا ! چقدر خوبی تو

گل همیشه تماشا ! چقدر خوبی تو

تو را به خاطر جان تو دوست باید داشت

چقدر ساده و زیبا ، چقدر خوبی تو

دهان گشودنت آواز خنده ای خاموش

تبسم خوش گلها ! چقدر خوبی تو

تو را ز تار دل خویش می دهم آواز

درون پرده آوا ، چقدر خوبی تو

تو ای شکوفه پاکی ! گل همیشه بهار !

به باغ حضرت زهرا ، چقدر خوبی تو

شفیع کوچک امت ! بزرگزاده دین !

برای بغض دل ما ، چقدر خوبی تو ...

 

   از : محمد جواد محبت

/ 0 نظر / 32 بازدید