قفس گشوده

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد

و چه خوشتر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد

پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند !

چه رها ، چه بسته مرغی که پَرَش شکسته باشد

/ 0 نظر / 2 بازدید