دعوت شریعتی از همفکرهای دست به قلم

روشنفکران متعهد مسلمان، باید هنر حرف زدن با شش مخاطب را تمرین کنند:

روشنفکران جهان، برادران مسلمان، توده شهری، زنان، روستاییان و بچه هامان !

 

 

و این یک « تمرین » ، به عنوان برقرار کردن ارتباط ذهنی و  انتقال این ایدئولوژی ، برای بچه ها ، و به عنوان دعوتی در آغاز کردن این راه، برای بزرگ‌ها؛ همفکرهای دست به قلم .

 

از : دکتر علی شریعتی، مقدمه کتاب « یک ، جلوش تا بی نهایت صفرها ... » ، انتشارات حسینیه ارشاد .

/ 1 نظر / 36 بازدید