آینه در آینه

مژده بده ! مژده بده ! یار پسندید مرا

سایه او گشتم و او ، بُرد به خورشید مرا

جان ِ دل و دیده منم ، گریه خندیده منم

یار ِ پسندیده منم ، یار پسندید مرا

کعبه منم ، قبله منم ، سوی من آرید نماز

کان صنم  ِ قبله نما ، خم شد و بوسید مرا

پرتو ِ دیدار ِ خوشش ، تافته در دیده من

آینه در آینه شد : دیدمش و دید مرا

آینه خورشید شود ، پیش ِ رخ روشن او

تاب ِ نظر خواه و ببین کاینه تابید مرا

گوهر ِ گُم بوده نگر ، تافته بر فرق فلک

گوهری ِ خوب نظر ، آمد و سنجید مرا

نور چو فواره زند ، بوسه بر این باره زند

رشک ِ سلیمان نگر و غیرت جمشید مرا

هر سحر از کاخ کرم ، چون که فرو می نگرم

بانگ لک الحمد رسد ، از مه و ناهید مرا

چون سر زلفش نکشم ، سر ز هوای رخ او

باش که صد صبح دمد ، زین شب ِ امید مرا

پرتو ِ بی پیرهنم ، جان رها کرده تنم

تا نشوم سایه خود ، باز نبینید مرا

آلما آتا - شهریور ١٣۵٢

از : امیر هوشنگ ابتهاج ( ه . الف . سایه ) ، آینه در آینه ( تهران : نشر چشمه ، چاپ چهارم ،١٣٧١) ، صفحات١٢۵ و١٢۶ . 

/ 1 نظر / 254 بازدید
امیر

سلام ×××× مصراع چهارم را اصلاح نمایید . "یار" جا افتاده است احتمالاً