اخوانیه

چرا عاقلان را نصیحت کنیم ؟

بیایید از عشق صحبت کنیم

تمام ِ عبادات ِ ما ، عادت است

به بی عادتی کاش عادت کنیم

چه اشکال دارد پس از هر نماز

دو رکعت گُلی را عبادت کنیم ؟

به هنگام نیت برای نماز

به آلاله ها قصد قربت کنیم

چه اشکال دارد که در هر قنوت

دمی بشنو از نی حکایت کنیم ؟

چه اشکال دارد در آیینه ها

جمال ِ خدا را زیارت کنیم ؟

مگر موج دریا ز دریا جداست

چرا بر "یکی" ، حکم ِ "کثرت" کنیم ؟

پراکندگی حاصل ِ کثرت است

بیایید تمرین وحدت کنیم

"وجود" ِ تو چون عین ِ"ماهیت" است

چرا باز بحث ِ "اصالت" کنیم ؟

اگر عشق ، خود علت ِ اصلی است

چرا بحث "معلول" و "علت" کنیم ؟

بیا جیب ِ احساس و اندیشه را

پر از نُقل مهر و محبت کنیم

پر از گلشن راز ، از عقل سرخ

پر از کیمیای سعادت کنیم

بیایید تا عین ِ عین القضات

میان دل و دین ، قضاوت کنیم

اگر سنت اوست ، نو آوری

نگاهی هم از نو ، به سنت کنیم

مگو کهنه شد رسم عهد الست

بیایید تجدید بیعت کنیم

 

برادر ! چه شد رسم اخوانیه ؟

بیا یاد عهد اخوت کنیم

بگو قافیه سست یا نا درست

همین بس که ما ساده صحبت کنیم

خدایا ! دلی آفتابی بده

که از باغ گلها حمایت کنیم

رعایت کن آن عاشقی را که گفت :

"بیا عاشقی را رعایت کنیم "

از : قیصر امین پور ، دستور زبان عشق (چاپ دوم : تهران ، انتشارات مروارید ، ١٣٨۶) ، صفحات ۶۴ تا ۶۶ .

/ 0 نظر / 36 بازدید