سوار

بر دور دست این دشت ،  چشمی در انتظار است

می آید اسبی اما ، افسوس بی سوار است

از ناله ژاله ریزد ، از چنگ ناله خیزد

گویی به داغ یاران ، این چرخ سوگوار است

تاب از دلم ربوده است ، محزونترین سروده است

اشکی که می تراود ،  طفلی که بی قرار است

از کربلا می آید ، بی سر ولی سرافراز

در مکتب حسینی ، سرها طلایه دار است

از دیدگان ِ بر در ، خون می چکد سراسر

این آستان ِ خاموش ، یا نقش ِ خون نگار است

حلاج ِ دار ِ معراج ، خونین ترین حماسه است

ای خیل ِ نابکاران ! این قوم ، سر به دار است

یاران ز پای افتند ، سر را به خاک سایند

این خطه را سراسر ، مردان ِ کارزار است

در فصل سبز رویش ، این خاک ارغوانی است

آری بهار این دشت ، خونین ترین بهار است

پا در رکاب بگذار ، ای یکه تاز ِ موعود !

کاینجا هوا ، هوای پر حجم ِ انتظار است

/ 0 نظر / 43 بازدید