23 ثانیه به ساعت یازده و نیم !

در آن حیاطی که اکنون حیاط منزل خانم بزرگ است و حتماً در آن مراسم افطار بزرگ که فیلم آن راهم نمایش می دهند که حضرت امام ، نماز جماعت را اقامه کرده اند و بعد در کنار سفره افطار چند دقیقه منتظر مانده اند تا آیت الله خامنه ای که آنزمان رئیس جمهور بودند بیایند ، در قسمت شرقی حیاط ، یک تخت یک نفره چوبی بود .

حضرت امام در حال نیم ساعت پیاده روی قبل از ظهرشان بودند . من و عیال هم حضور داشتیم . قدم زدن امام ساعت یازده و نیم تمام می شد . عیال پرسید : ساعت چند است ؟ جواب دادم : یازده و نیم . او بلند شد و از امام پرسید : آقا ! برایتان چای بیاورم ؟ حضرت امام ساعتشان را از جیبشان بیرون آوردند و نگاهی به آن انداختند و فرمودند : هنوز ٢٣ ثانیه به ساعت یازده و نیم مانده !

از :  دکتر محمود بروجردی ، به نقل از مصاحبه اختصاصی مجله پاسدار اسلام با آن مرحوم ، شماره ٣۵٣ ، اردیبهشت ١٣٩٠، صفحات٣٨و ٣٩.

/ 0 نظر / 47 بازدید