خاموشی

روشنتر از خاموشی چراغی ندیدم

 و سخن به از بی سخن نشنیدم .

   از : سلطان العارفین بایزید بسطامی

/ 1 نظر / 52 بازدید
امیر

یـــا نور ×××× شرط خاموشی درویش آن بُوَد که بر باطل خاموش نباشد و شرط گفت، آن که جز حق نگوید