اتفاق

افتاد

آن سان که برگ

- آن اتفاق زرد -

می افتد

افتاد

آن سان که مرگ

- آن اتفاق سرد - می افتد

اما

او سبز بود و گرم که

افتاد

 

   از : قیصر امین پور

/ 1 نظر / 2 بازدید