واکنش !

ای ساقی باده محبت ! جامی

ای قاصد ِ غمزه بُتان ! پیغامی

تا کی هدف ِ تیر ِ تغافل باشم ؟

قهری ، لطفی ، تبسمی ، دشنامی

 

   از : ایزدی یزدی؟

/ 0 نظر / 51 بازدید