آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

از بودن و سرودن
ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: محمد رضا شفیعی کدکنی ، م سرشک ، از بودن و سرودن ، بیداری زمان

صبح آمده است ، برخیز

(بانگ خروس گوید)

_ وین خواب و خستگی را

                          در شط شب رها کن .

مستان ِ نیمشب را

رندان تشنه لب را *

بار دگر به فریاد

                         در کوچه ها صدا کن .

_ خواب ِ دریچه ها را با نعره سنگ بشکن .

بار دگر به شادی

دروازه های شب را ، رو بر سپیده ، وا کن .

بانگ خروس گوید :

_ فریاد ِ شوق بفکن ؛

زندان ِ واژه ها را دیوار و باره بشکن ؛

و آواز عاشقان را مهمان کوچه ها کن .

 

   

_ زین بر نسیم بگذار

تا بگذری از این بحر ؛

وز آن دو روزن صبح

در کوچه باغ ِ مستی

باران ِ صبحدم را

                بر شاخۀ اقاقی

                            آیینۀ خدا کن .

_ بنگر جوانه ها را ، آن ارجمند ها را ،

کان تار و پود چرکین باغ عقیم دیروز

اینک جوانه آورد.**

بنگر به نسترنها بر شانه های دیوار ؛

خواب بنفشگان را با نغمه ای در آمیز ؛

و اشراق صبحدم را ، در شعر جویباران ،

از بودن و سرودن

                             تفسیری آشنا کن .

_ بیداری ِ زمان را ، با من بخوان به فریاد ؛

ور مرد ِ خواب و خفتی ،

" رو ! سر بنه به بالین ، تنها مرا رها کن ." ***

       از : محمد رضا شفیعی کدکنی ( م . سرشک)

                                        در کوچه های نشابور

 

*رندانِ تشنه لب را آبی نمی دهد کس ... حافظ

 

** ای درختان عقیم ! ریشه تان در خاکهای هرزگی مستور

یک جوانۀ ارجمند از هیچ جاتان رست نتواند ... م . امید

 

*** از مولوی است .