آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

مناظره !
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نظامی گنجوی ، مناظره ، خسرو و فرهاد ، خسرو و شیرین

نخستین بار گفتش : از کجایی ؟

بگفت : از دار ِ مُلک آشنایی

بگفت : آنجا به صنعت در چه کوشند ؟

بگفت : اندُه خرند و جان فروشند

بگفتا : جان فروشی در ادب نیست

بگفت : از عشقبازان این عجب نیست

بگفت : از دل شدی عاشق بدین سان ؟

بگفت : از دل تو می گویی ، من از جان

بگفتا : هر شبَش بینی چو مهتاب ؟

بگفت : آری ، چو خواب آید . کجا خواب ؟

بگفتا : دل ز مِهرش کی کنی پاک ؟

بگفت : آنگه که باشم خفته در خاک

بگفتا : گر خرامی در سَرایش ؟

بگفت : اندازم این سر زیر ِ پایش

بگفتا : گر کُند چشم تو را ریش ؟

بگفت : این چشم دیگر دارمش پیش

بگفتا : چون نجویی سوی او راه ؟

بگفت : از دور شاید دید در ماه

بگفتا : دوری از مَه نیست در خَور

بگفت : آشفته از مَه ، دور بهتر

بگفتا :  گر بخواهد هر چه داری ؟

بگفت : این از خدا خواهم به زاری

بگفتا : گر به سر یابیش خشنود ؟

بگفت : از گردن این وام افکنم زود

بگفتا : دوستیش از طبع بگذار

بگفت : از دوستان ناید چنین کار

بگفت : آسوده شو کاین کار ، خام است

بگفت : آسودگی بر ما حرام است

بگفتا : رو ! صبوری کن در این درد

بگفت : از جان صبوری چون توان کرد ؟

بگفت : از صبر کردن دل خجل نیست

بگفت : این دل تواند کرد ، دل نیست

بگفت : از عشق ، کارت سخت زار است

بگفت : از عاشقی خوشتر چه کار است ؟

بگفتا : در غمش می ترسی از کس ؟

بگفت : از محنت هجران او ، بس

بگفتا : چونی از عشق جمالش ؟

بگفت : آن ، کس نداند جز خیالش

بگفت : از دل جدا کن عشق ِ شیرین

بگفتا : چون زیَم بی جان ِ شیرین ؟

بگفت : او ، آن ِ من شد ، زو مکن یاد

بگفت : این کی کند بیچاره فرهاد ؟

بگفت : ار من کنم در وی نگاهی ؟

بگفت : آفاق را سوزم به آهی

چو عاجز گشت خسرو در جوابش

نیامد بیش پرسیدن صوابش

به یاران گفت کز خاکی و آبی

ندیدم کس به این حاضر جوابی

از : حکیم محمد بن یوسف نظامی گنجوی ، خسرو  و شیرین ، بخش مناظره خسرو با فرهاد .